Designated Officer


Name: Mr. Muhammad Sakib Sadakat 

Designation: Minister (Political)

Phone: +45 3964 3303 

E-mail: sakib.sadakat@mofa.gov.bd